Naslovnica BiH Banke u FBiH u prošloj godini ostvarile dobit od 255 miliona KM

Banke u FBiH u prošloj godini ostvarile dobit od 255 miliona KM

0
U FBiH na dan 31.12.2018. godine poslovalo je 15 komercijalnih banaka, sa 549 organizacionihdijelova, u kojima je bilo zaposleno ukupno 6.739 osoba.

Ukupna neto aktiva na nivou bankarskog sektora u FBiH sa 31.12.2018. godine iznosi 22,1milijardu KM i za 1,9 milijardi KM ili 9,3% je veća u odnosu na 31.12.2017. godine.

Krediti, sa učešćem od 64,8% u strukturi ukupne aktive, zabilježili su rast u odnosu na kraj 2017.godine u iznosu od 1,1 milijardu KM ili 8,7%, tako da na dan 31.12.2018. godine iznose 14,3milijarde KM. U okviru sektorskog kreditiranja na dan 31.12.2018. godine prisutno je smanjenjeučešća u kreditiranju privatnih preduzeća, vladinih institucija i stanovništva. Povećanje učešća uodnosu na kraj 2017. godine prisutno je kod kreditiranja bankarskih institucija, javnih preduzećai nebankarskih finansijskih institucija.

Krediti odobreni pravnim osobama ostvarili su rast od 651,5 miliona KM ili 9,6%, tako da nadan 31.12.2018. godine iznose 7,5 milijardi KM, sa učešćem u ukupnim kreditima od 52,2%.Krediti dati stanovništvu u istom periodu imaju rast od 495,3 miliona KM ili 7,8%, sa učešćemu ukupnim kreditima od 47,8% i na dan 31.12.2018. godine iznose 6,8 milijardi KM.

Prema podacima Agencije za bankartsvo FBiH, učešće NPL-ova je smanjeno sa 9,7% na 8,5%, dominantno kao rezultat kreditnog rasta i aktivnosti na naplati. Učešće NPL-ova kod pravnih lica u odnosu na ukupne kredite pravnim licima iznosi 10,6%, a učešće NPL-ova kod stanovništva u odnosu na ukupne kreditestanovništvu iznosi 6,2%.Ulaganja u vrijednosne papire sa 31.12.2018. godine iznose 1,3 milijarde KM, sa učešćem uaktivi od 5,9%.

Depoziti su dostigli iznos od 17,6 milijardi KM, uz ostvareni rast u iznosu od 1,8 milijardi KMili 11,3% i ostali su najznačajniji izvor finansiranja, sa učešćem od 79,7% u ukupnoj pasivi.

Štedni depoziti, kao najznačajniji i najveći segment depozitnog i finansijskog potencijala banaka,povećani su za 553,8 miliona KM ili 6,7% i iznose 8,8 milijardi KM.Kreditna sredstva iznose 862,9 miliona KM, sa učešćem od 3,9% u ukupnoj pasivi i veća su za3,3% u odnosu na kraj 2017. godine.

Ukupni kapital na dan 31.12.2018. godine iznosi 3,0 milijarde KM, od čega dionički kapitaliznosi 1,3 milijarde KM i zabilježio je rast od 6,0% u odnosu na 2017. godinu.

Likvidnost bankarskog sektora ocjenjuje se zadovoljavajućom, s obzirom na učešće likvidnihsredstava u ukupnoj aktivi i ročnu usklađenost finansijske aktive i finansijskih obaveza.