Naslovnica BiH / EU Građani utiču na EU fondove za BiH

Građani utiču na EU fondove za BiH

0

Skoro dvije godine, građani BiH imaju na raspolaganju savremeni internetski alat gdje na jednostavan način mogu podijeliti svoja mišljenja o pretpristupnim fondovima Evrospke unije i provođenju reformi. Na taj način se promovira strukturalna reforma koja će pomoći u transformaciji i usklađivanju sa standardima EU-a.

Saradnja institucija vlasti sa građanima Bosne i Hercegovine predstavlja jednu od temeljnih vrijednosti demokratskih društava. Funkcionalni dijalog, koordiniranje i učešće građana u procesu kreiranja i provedbi javnih politika važan je element procesa evropskih integracija.

Budući da Direkcija za evropske integracije ima ulogu koordinatora procesa evropskih integracija na nivou države Bosne i Hercegovine, kao i između državnih institucija i entiteta, te da, pored ostalih zadataka, koordinira i  finansijsku pomoć Evropske unije, prepoznata je važnost učešća građana u procesu programiranja i implementiranja IPA II.

Poštujući ove činjenice postavljen je cilj da se omogući zainteresiranoj javnosti, organizacijama civilnog društva i uopće građanima, učešće u procesu planiranja, programiranja i provedbe IPA II projekata, a koje su u nadležnosti Direkcije za evropske integracije, i to ne samo kroz klasične metode javnih konsultacija, već i putem interneta.

Naime, Direkcija za evropske integracije Bosne i Hercegovine pokrenula je u augustu 2016. godine web-aplikaciju eKonsultacije, u procesu programiranja i provedbe Instrumenta za pretpristupnu pomoć IPA II. Riječ je o instrumentu Evropske unije za pružanje pretpristupne pomoći u periodu od 2014. do 2020. godine.

Bosna i Hercegovina, zasad, ima mogućnost povlačenja 40 miliona eura godišnje iz fondova Evropske unije za područje demokratije i ljudskih prava, reforme javne uprave, azila i migracija, te dodatno 20 miliona eura nakon usvojene državne strategije u oblasti transporta.

“Radi se u projektu jačanje kapacitete državnih institucija za uključivanje nevladinih organizacija i zainteresirane javnosti u proces donošenja političkih odluka koji je uključivao niz različitih aktivnost, od kojih je jedna aktivnost bila i izrada web-aplikacije”, objašnjava Goran Žeravčić, vođa projekta CBGI.

Postoji još jedna web-aplikacija, koju administrira Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine. Ova aplikacija približava građane takozvanoj e-upravi i omogućava njima, ali i predstavnicima organizacija civilnog društva, pristup potpunim i pravovremenim informacijama o procesu donošenja zakonskih dokumenata. No, između web-aplikacije Ministarstva pravde i Direkcije za evropske integracije Bosne i Hercegovine postoji razlika.

“Web-aplikacije Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine i Direkcije za evropske integracije su vrlo slične u softverskom smislu, ali s različitim fukcionalnostima – Ministarstvo pravde BiH provodi konsultacije u vezi sa zakonima i podzakonskim aktima, a Direkcija u vezi s dokumentima koji nemaju takvu vrstu pravne snage kao što je slučaj sa dokumentima koje Ministarstvo pravde konsultuje”, navodi Marina Kavaz-Siručić, glasnogovornica direkcije za evropske BiH.

„Aplikacija omogućava zainteresiranim građanima i organizacijama civilnog društva da se putem interneta potpuno i pravovremeno informišu o procesu planiranja, programiranja i provedbe IPA-e II“, potvrdio je Amir Hasanović, predstavnik NVO sektora iz Bosanske Krupe.”

Na sve sugestije i mišljenja Direkcija za evropske integracije dužna je dati odgovor. Aplikacija je bila veoma korisna u davanju odgovora civilnog sektora na Upitnik Evropske komisije, no nije bila najuspješnija u eKonsultacijama.

“Jedan od razloga je činjenica da civilno društvo u BiH nije sektorski organizovano što bi bila olakšavajuća okolnost u kontekstu IPA-e, koja se planira i programira prema sektorima. Drugi razlog je što interes civilnog društva i građana za ovakvu vrstu visoko stručnih i hermetičkih dokumenata nije pretjerano izražen” ističe Kavaz-Siručić.

eKonsultacije Direkcije za evropske integracije BiH i Ministarstva pravde BiH razvijene su u sklopu projekta „Izgradnja kapaciteta institucija vlasti pri angažiranju u političkom dijalogu s predstavnicima civilnog društva u BiH“. Projekt je finansirala EU s gotovo 300.000 eura u okviruprograma IPA 2012. zaBiH.

Loading...