20.1 C
Bihać
Ponedjeljak, 26 Jula, 2021

JAVNI POZIV za učešće u projektu “Odmori u Bihacu” privrednim subjektima koji pružaju turističke i ugostiteljske usluge

Na osnovu Ugovora o saradnji u implementaciji programa subvencioniranja turističkih usluga putem vaučera, između Grada Bihaća i Turističke zajednice Grada Bihaća broj 01-11-2656 potpisanog 03.07.2020.godine, Turistička zajednica Grada Bihaća raspisuje

JAVNI POZIV
za
Učešće u implementaciji programa subvencioniranja turističkih i ugostiteljskih usluga putem vaučera namijenjenih svim registriranim privrednim subjektima koja pružaju turističke i ugostiteljske usluge na području Grada Bihaća

PREDMET POZIVA

Imajući u vidu destruktivne posljedice koje je izbijanje pandemije COVID 19 i proglašenje vanrednog stanja na području Grada Bihaća imalo na poslovanje u turističkom sektoru, Grad Bihać u saradnji sa Projektom općinskog okolišnog i ekonomskog upravljanja (MEG) kojeg finansira Vlada Švicarske a sprovodi Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH) realizuje program subvencija turističkih i ugostiteljskih usluga putem vaučera.

Cilj Programa je promocija turističkih kapaciteta Grada Bihaća, te ublažavanje negativnih efekata pandemije COVID 19 na sektor turizma s privlačenjem većeg broja domaćih turista.

Program subvencije vaučera pod sloganom „Odmori u BiHaću“ implementira Turistička zajednica Grada Bihaća (u nastavku Turistička zajednica).

Predmet subvencije je paket turističkih i ugostiteljskih usluga (u daljnjem tekstu Turistička ponuda) koje će putem online platformi za grupnu kupovinu biti ponuđene krajnjem korisniku.

Online platforma izdaje vaučer (kupon) za korištenje Turističke ponude koji kupuje Kupac po cijeni koja je za 200,00 KM niža od ukupne cijene koštanja Turističke ponude a koja uključuje porez shodno registraciji subjekta.

Kroz program subvencioniranja biti će refundiran iznos umanjenja cijene koji iznosi 200,00 KM po prodatom vaučeru na način kako je to definisano Pravilnikom za implementaciju programa subvencioniranja turističkih i ugostiteljskih usluga putem vaučera.

Broj vaučera koji se mogu prodati za jednu Turističku ponudu ovisi isključivo o potražnji i kapacitetima pružaoca usluga da odgovore na nju.

Javni poziv je izrađen u skladu s Pravilnikom za implementaciju programa subvencioniranja turističkih i ugostiteljskih usluga putem vaučera.

IZNOS PREDVIĐENIH POTICAJNIH SREDSTAVA

Za realizaciju programa subvencioniranja turističkih i ugostiteljskih usluga predviđen je iznos od 154.000,00 KM. Struktura i izvor sredstava je detaljno prikazana u Pravilniku za implementaciju programa subvencioniranja turističkih i ugostiteljskih usluga putem vaučera.

CILJ/SVRHA POTICAJA

Promovisati turističke kapacitete Grada Bihaća i privući što veći broj domaćih turista iz cijele BiH.

OČEKIVANI REZULTATI

Direktni rezultati:

promovisane usluge najmanje 10 privrednih subjekata koji posluju u sektoru turizma
ostvareno 1.400 noćenja

CILJNA SKUPINA

Poslovni subjekti koji posluju u sektoru turizma i ugostiteljstva a imaju sjedište na području Grada Bihaća i koji uredno izmiruju zakonom propisane obaveze po osnovu poreza i doprinosa.

UVJETI SUDJELOVANJA NA JAVNOM POZIVU – KRITERIJI PRIHVATLJIVOSTI

Pružaoci turističkih usluga koje su sadržane u Turističkoj ponudi podnose zajedničku prijavu za učešće u programu Vaučera. Putem prijavnog obrasca koju će potpisati svi pružaoci turističkih i ugostiteljskih usluga čije usluge su uključene u Turističku ponudu biti će određen nosioc aplikacije (Organizator Turističke ponude) i biti će mu data punomoć da predstavlja sve pružaoce usluga uključene u Turističku ponudu.

Da bi Turistička ponuda bila prihvatljiva za subvencioniranje mora zadovoljavati minimalno sljedeće uslove:

mora sadržavati usluge najmanje 2 (dva) pružaoca turističkih ili ugostiteljskih usluga
mora sadržavati uslugu noćenja na području Grada Bihaća u minimalnom trajanju od 2 (dva) noćenja
osim usluge iz prethodne tačke mora sadržavati dodatnu uslugu (npr. organizovani izleti, rafting, biciklističke ture, ronjenje, jahanje, gastro tura, i sl.) čija vrijednost je najmanje 20% ukupne vrijednosti Turističke ponude.
minimalna ukupna vrijednost Turističke ponude je 300,00 KM što uključuje pripadajuće poreze shodno registracijama subjekata uključenih u ponudu
Da bi prijava za učešće u programu vaučera bila prihvatljiva pružaoci usluge (odnosi se na sve pružaoce usluge iz Turističke ponude s kojim se aplicira) moraju zadovoljavati sljedeće obavezne kriterije:

Imati sjedište na području Grada Bihaća
Biti registrovan u skladu sa relevantnim zakonima za pružanje usluge koja će biti dio Turističke ponude, imati ID broj
Imati izmirene obaveze za PIO, zdravstveno osiguranje i osiguranje od nezaposlenosti, te po osnovu indirektnih poreza zaključno s datumom 29. februar 2020. godine.
Prijava na javni poziv mora sadržavati:

Popunjen prijavni obrazac (Obrazac I i Kalkulacija cijene) u formatu koji je sastavni dio javnog poziva,
Kopija rješenja o registraciji od nadležnog organa uprave za sve pružaoce usluga iz Turističke ponude s kojim se aplicira
Uvjerenje o poreznoj registraciji poslovnog subjekta (ID broj) izdat od strane Porezne uprave za sve pružaoce usluga iz Turističke ponude s kojom se aplicira
Obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta po djelatnosti prema klasifikaciji – izdat od strane Federalnog zavoda za statistiku za sve pružaoce usluga iz Turističke ponude s kojom se aplicira
Izjava o izmirenim doprinosima za PIO, zdravstveno osiguranje i osiguranje od nezaposlenosti
Izjava o izmirenim indirektnim porezima ili izjava da privredni subjekt nije PDV obveznik (odnosi se na sve pružaoce usluga iz Turističke ponude s kojim se aplicira )
Izjava o nepostojanju sukoba interesa i nesudjelovanju u koruptivnim radnjama (odnosi se na sve pružaoce usluga iz Turističke ponude s kojim se aplicira ) (Smatra se sukobom interesa i neprihvatljiva prijava ukoliko je pružalac usluge privredni subjekt u kojem finansijski interes imaju uposlenici Turisitčke zajednice Grada Bihaća (koji su angažovani po osnovu Ugovora o radu, Ugovora o djelu ili menadžerskog ugovora) i gradske uprave (izabrani zvaničnici, rukovodeći službenici, državni službenici, namještenici) kao i njihovi bliski srodnici.)
Standardni cjenovnik usluga koje pruža (odnosi se na sve pružaoce usluga iz Turističke ponude s kojim se aplicira )
Tačke 3., 4. i 5. ne odnosi se na fizička lica – pružaoce ugostiteljskih usluga (tzv. iznajmljivače).

Uz prijavu se prilažu original ili ovjerena fotokopija gore navedenih dokumenata. Sve gore navedene izjave moraju biti potpisane i ovjerene od strane podnosioca.

Pružaoc usluge ima pravo da učestvuje samo na dvije turističke ponude , i to na način da se jedan pružaoc usluge može pojaviti jedanput kao nosioc jedne turističke ponude (Organizator turističke ponude) i jednom kao pridruženi subjekat druge turističke ponude.

Ukoliko prijava bude prihvaćena Organizator turističke ponude je obavezan u roku od 10 dana od primanja obavijesti da je prijava prihvaćena, dostaviti potvrde od nadležnih organa kojima se dokazuje istinitost izjava pod rednim brojem 5 i 6 (za sve privredne subjekte koji su uključeni u Turističku ponudu). U protivnom će biti raskinut Ugovor, Turistička ponuda povučena s online platforme, a za vaučere koji su eventualno prodati neće biti refundirani troškovi.

KRITERIJ ZA IZBOR KORISNIKA POTICAJNIH GRANT SREDSTAVA

Sve prijave koje zadovolje kriterije prihvatljivosti će biti kvalifikovane za predstavljanje putem odabrane/ih online platforme/i za grupnu kupovinu i subvencioniranje usluga pružaju se kroz turističku ponudu koja je predmet prijave.

Detaljan opis procesa realizacije programa subvencija je dat u Pravilniku za implementaciju programa subvencioniranja turističkih i ugositeljskih usluga putem vaučera.

Javni poziv za učešće u Programu pod sloganom „Odmori u BiHaću“ se objavljuje se na službenoj stranici Turističke zajednice Grada Bihaća (www.visitbihac.com) i Grada Bihaća (www.bihac.org) i u dnevnom listu „Oslobođenje“

Rok za podnošenje prijava je 7 (sedam) dana, a računa se od datuma zadnje objave javnog poziva.

Rezultati javnog poziva biti će objavljene na službenoj stranici Grada Bihaća i Turističke zajednice Grada Bihaća.

Prijave s dokumentacijom mogu se dostaviti lično ili preporučenom pošiljkom, u zatvorenoj koverti, na adresu:

Turistička zajednica Grada Bihaća
Bosanska 1
77 000 Bihać

s naznakom: «Prijava na javni poziv za učestvovanje u programu subvencioniranja turističkih i ugostiteljskih usluga putem vaučera za registrirane privredne subjekte koji nude tursitičke i ugostiteljske usluge“ – NE OTVARATI

Lični podaci o aplikantima u javnom pozivu su tajni i mogu se prikupljati i obrađivati u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka BiH („Službeni glasnik BiH“ br. 49/06, 76/11 i 89/11).

Napomena:
u suradnji s MEG projektom a u cilju kreiranja ponuda koje na adekvatan način zadovaljavaju potrebe građana organizirati će se sastanak 10. jula (petak) u 08:30 sati u prostorijama Muzeja AVNOJ-a, te će biti namijenjen svim zainteresiranim subjektima kako bi odgovorili na sva postavljena pitanja i pomogli pri kreiranju turističkih ponuda.

Sastanku se može prisustvova i online putem ZOOM-a:

Topic: Kreiranje ponude_Zoom Meeting
Time: Jul 10, 2020 09:00 AM Europe/Zagreb
Join Zoom Meeting
https://cbs-dk.zoom.us/j/64454886237
Meeting ID: 644 5488 6237
Password: 175237
Za više informacija obratite se na kontakt telefon 037/963-456 ili putem elektronske pošte: tzbihac@gmail.com

Broj: 01-94 /20
Bihać, 09.07.2020.godine

Armin Amidžić
v.d direktor
Turistička Zajednica Grada Bihaća

Dodaj komentar:

POVEZANI ČLANCI

Najnovije

58,466LikesLikes
8,496SljedbeniciPratite
1,287PretplatnikaPretplati se