Naslovnica SANSKI MOST Most u Vrhpolju simbol slobode Sanskog Mosta

Most u Vrhpolju simbol slobode Sanskog Mosta

0

Operacija Sana 95 počela je 13. septembra 1995. godine u 6 sati ujutro. Neprijateljska linija odbrane probijena je na nekoliko mjesta pola sata od početka operacije. U 1 sat iza ponoći jedinice 502. viteške brdske brigade ušle su u Bosanski Petrovac, a nastavak dana iskorišten je za čišćenje terena i zarobljavanje razbijenih neprijateljskih snaga. Tu su zaplijenjene su velike količine naoružanja, municije, artiljerijskih oruđa, materijalno-tehničkih sredstava, ratne tehnike i opreme.

Komandant Petog korpusa general Atif Dudaković je 16. septembrada naredio da se forsiranim maršom krene prema Ključu. Jedinice su motornim vozilima u koloni upućene na Ključ prema kojem su krenuli i pripadnici 510. oslobodilačke brigade koji su vodili uspješne borbe na pravcu Begova Glava – Veliki Ljutoč – Dubovsko – Vrtoče -Bosanski Petrovac.

Nakon žestokih borbi na Laništu, u Velagićima i u Pudinom Hanu oko 21.00 sat jedinice 501. i 510. brdske brigade pobjedonosno ulaze u Ključ, a već narednog dana u prvim jutarnjim satima 510. slavna brdska brigada u borbenom poretku kreće ka Sanskom Mostu. U donjim Ramićima razbijena je četnička brigada iz Zvornika, a žestoke borbe vođene su i u rejonu Krasulja, da bi nakon njihovog oslobođanja na red došla naselje Vrhpolje. Sanski borci pobjedonosno su se vraćali u svoj zavičaj koji je bio pred njihovim očima.  Nešto prije doalska snaga Petog korpusa u rejon Vrhpolja, neprijatelj je uspio minirati most u Vrhpolju i time usporiti napredovanje jedinica Korupusa.

Period od 18. septembra do 10. septembra karakterističan je po tome što su četnicke snage svim raspoloživim ljudstvom, uz angažiranje artiljerije i oklopno-mehaniziranih snaga, pokušavale zaustaviti nadiranje jedinica Petog korpusa.

Sadejstvujući zajedno jedinice 502. viteške brdske brigade, Prve Gardijske i 510. oslobodilačke brigade su 9. septembra žestoko udarile pravcem Banjci – Smajino Brdo – Donji Dabar – Sanski Most. Ofanzivna djelovanja odvijala se prema planu i nepretelj je bio prinuđen na povlačenje, a jedinice Petog korpusa pristupile su završnim fazama oslobođenja grada i gonjenja neprijetelja.