OGLAS za popunu radnih mjesta državnih službenika u Kantonalnom sudu u Bihaću

Na osnovu člana 34. i 90. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u organima državne službe Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj: 5/12), a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH”, broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Kantonalnog suda u Bihaću, o b j a v lj u j e

INTERNI OGLAS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u
Kantonalnom sudu u Bihaću

01. Stručni saradnik za pravno – analitičke poslove – 1 (jedan) izvršilac
02. Stručni saradnik za ekonomske poslove – 1 (jedan) izvršilac

01.Opis poslova: Izrađuje analitičke, informativne i druge materijale u okviru propisane metodologije (izrada tipskih, mjesečnih, kvartalnih, polugodišnjih i godišnjih statističkih izvještaja); izrađuje izvještaje po posebnim zahtjevima za specifične pravne oblasti i u vezi s tim prikuplja, sređuje, evidentira, kontroliše i obrađuje relevantne podatke prema metodološkim i drugim uputstvima VSTV-a BiH i drugim važećim propisima; obavlja sve poslove po nalogu predsjednika i sekretara suda u CMS sistemu, koristeći pri tome svoj CMS nalog; vrši presignaciju predmeta po nalogu predsjednika suda; sistemski provodi hitne intervencije u predmetima po nalogu predsjednika suda; izrađuje kvartalne planove rješavanja starih predmeta i statističke izvještaje o realizaciji tih planova; vrši neposrednu kontrolu rada zaposlenih kroz CMS (pravilno evidentiranje krivičnih postupaka, mjera i sankcija i dr.); stručnom savjetniku za IKT, odnosno odgovarajućoj organizacionoj jedinici VSTV-a BiH delegira rješavanje problema kako bi se unaprijedio rad kroz CMS; prikuplja mjesečne i godišnje izvještaje o ostvarenoj orjentacionoj normi sudaca i vodi evidenciju o kvaliteti sudskih odluka; vrši prijem stranaka radi davanja obavještenja o statusu predmeta; obavlja i druge poslove po nalogu predsjednika i sekretara suda.

02.Opis poslova: vrši stručnu obradu sistemskih rješenja od značaja za ekonomsku oblast; izrađuje tipske izvještaje, redovne ili periodične informacije vezane za sredstva suda kao budžetskog korisnika; priprema, analizira i daje stručno mišljenje predsjedniku suda vezano za izradu budžetskih prijedloga; proučava i prati propise iz materijalno – finansijske oblasti; prati propise i primjenu propisa vezanih za javne nabavke i daje stručno mišljenje sekretaru suda vezano za ekonomski aspekt javnih nabavki; vrši i duge složene poslove osnovne djelatnosti po nalogu sekretara i predsjednika suda.

Uslovi: Pored općih uslova utvrđenih članom 36. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u organima državne službe Unsko-sanskog kantona, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uslove utvrđene Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Kantonalnog suda u Bihaću, broj: 001-0-17-000163 od 14.02.2017. godine, i to:

Za poziciju 01:
– VSS, VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova), drugog i trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, sa stečenom diplomom visokog obrazovanja pravne struke;
– najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva u struci, nakon sticanja visoke stručne spreme;
– poznavanje rada na računaru.

Za poziciju 02:
– VSS, VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova), drugog i trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, sa stečenom diplomom visokog obrazovanja ekonomske struke;
– najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva u struci, nakon sticanja visoke stručne spreme;
– poznavanje rada na računaru.

Pravo prijave na oglas imaju lica u statusu državnog službenika u organima državne službe svih nivoa vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine kao i lica u statusu namještenika u organima državne službe svih nivoa vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Prijavljivanje na oglas:

Kandidati koji se prijavljuju na oglas dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):

1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko diploma nije stečena u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastalih raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine);
2. potvrdu/uvjerenje da su zaposleni u organu državne službe u statusu državnog službenika;
3. potvrdu/uvjerenje o radnom iskustvu/stažu u struci nakon sticanja VSS; primjer uvjerenja se nalazi na web stranici Agencije: http://www.adsfbih.gov.ba/uploaded/prijave/UvjerenjeRadniStaz.pdf;
4. kandidati koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe, na poslovima i zadacima za čije je obavljanje uslov položen stručni ispit i koji su stekli univerzitetsku diplomu ili diplomu druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stepena stručne spreme ili visoko obrazovanje Bolonjskog sistema studiranja dužni su dostaviti:
– dokaz da su u vrijeme i nakon objave internog oglasa zaposleni u organu državne službe kao namještenici na poslovima i zadacima za čije je obavljanje uslov položen stručni ispit i dokaz o 2 (dvije) godine radnog iskustva u organima državne službe,
– dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu za namještenika;
5. dokaz o poznavanju rada na računaru;
6. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se preuzeti u Odjeljenju Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton – u prostorijama Ureda za postavljenja u Bihaću, ul. Alije Đerzeleza br.6, ili na web stranici Agencije: www.adsfbih.gov.ba).

Napomena: Kandidati će koristiti prijavni obrazac koji se koristi za prijavljivanje na javne konkurse.

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu pred nadležnim organom u Bosni i Hercegovini ili pravosudnom ispitu, izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili polaganju stručnog ispita, smatrat će se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri, o čemu neće biti pismeno obaviješten.

Izabrani kandidati su dužni u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima oglasa, dostaviti Agenciji za državnu službu Federacije BiH sve dokaze o ispunjavanju općih uslova oglasa.

Prijavu na oglas, odnosno sve tražene dokumente, treba dostaviti u roku od 8 dana od objave internog oglasa na web stranici Agencije za državnu službu Federacije BiH www.adsfbih.gov.ba, putem pošte, preporučeno na adresu:

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton 10 i Unsko-sansko kanton
Ured za postavljenja u Bihaću
Ul. Alije Đerzeleza br.6
77000 Bihać
sa naznakom:
„Interni oglas za popunu radnih mjesta državnih službenika
u Kantonalnom sudu u Bihaću: 53/17″

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

V.D. D I R E K T O R

Refik Begić, magistar uprave

Dodaj komentar:

POVEZANI ČLANCI

Najnovije

58,466LikesLikes
8,496SljedbeniciPratite
1,287PretplatnikaPretplati se