Presjek stanja imovine “Agrokomerc“ d.d. Velika Kladuša van granica Bosne i Hercegovine

Naime, prilikom izrade početnih bilansa firmi za privatizaciju, imovina van granica države Bosne i Hercegovine morala se isknjižiti iz početnog bilansa i vodila se vanbilansno što znači da je ta imovina trebala biti pod okriljem Agencije za gospodarenjem tom imovinom a koja je osnovana 15 godina od početka procesa privatizacije, što je stvorilo uslove za otuđivanje i pljačku te imovine.

Istovremeno kada je „Agrokomerc“d.d. Velika Kladuša pripremao početni bilans i program privatizacije 1998. godine održan je famozni sastanak direktora sa Unsko-sanskog kantona sa Fikretom Abdićem u Opatiji R Hrvatska na kojem je bio i tadašnji direktor „Agrokomerc“ d.d. Velika Kladuša Šefik Štulanović i direktor „Grupeks“d.o.o. Velika Kladuša Irfan Redžić na kojem je dogovoren metod i način privatizacije navedenih firmi a pošto je Fikret Abdić u separatnom razgovoru sa Štulanović Šefikom dogovorio sve detalje narednih kriminalnih radnji u procesu privatizacije imovine na području Unsko-sanskog kantona. Isti se predstavio da je on određen od rahmetli Alije Izetbegovića da vodi proces pomirenja na našem kantonu a što će se kasnije ispostaviti da je to laž koju su proizveli ljudi koji su u tom trenutku najviše pitali za sve što će se u narednom periodu dešavati na našem kantonu do današnjih dana.

Siže tog sastanka je bio podjela interesnih sfera u nadolazećoj privatizaciji državne imovine.

Naime, dogovoreno je da Fikret Abdić raspolaže i gospodari sa imovinom „Agrokomerc“ d.d. Velika Kladuša a da direktor Šefik Štulanović tada kao i budući direktori „Agrokomec“ d.d. Velika Kladuša mogu raspolagati imovinom „Agrokomerc“ d.d. Velika Kladuša unutar države Bosne i Hercegovine i činiti sa njom šta žele što se i potvrdilo u ovih 19 godina uništavanja i pljačke imovine „Agrokomerc“ d.d. Velika Kladuša kako u državi tako i van nje. Prilikom privatizacije „Saniteks“ d.d. Velika Kladuša i „Grupeks“ d.o.o. Velika Kladuša iste su se stvari desile i niko nije prozvan ili odgovarao a sada fantomsko Udruženje nezaposlenih dioničara „Agrokomerc“ d.d. Velika Kladuša traži da Općinsko vijeće vrši reviziju privatizacije na području općine Velika Kladuša i određuje se termin održavanja za 20.04.2017. godine sa početkom u 13 sati. Načelnik općine Velika Kladuša odlazi na godišnji odmor kako ne bi bio na jednoj predstavi za narod kroz koju treba da se abolira kriminal njega i njegovih partnera za uništenje „Agrokomerc“ d.d. Velika Kladuša kako unutar države Bosne i Hercegovine i van njenih granica jer u zahtjevu fantomskog udruženja stoji da traže reviziju samo „Agrokomerc“ d.d. Velika Kladuša. Pa je onda načelnik sa svojim silnim savjetnicima izmijenio tačku dnevnog reda pa sada stoji kompletna privatizacija na području općine Velika Kladuša kako bi se njegove namjere prikrile a to je prikrivanje njegovog kriminala i njegovih partnera.

Kada je izmijenjen zakon o fondacijama i udruženjima 2003. godine sva udruženja su morala izvršiti preregistraciju koja je morala biti usklađena sa tim izmjenama zakona. Međutim Enver Mujaković kao predsjednik tog udruženja nikada nije to uradio. Po tim izmjenama stoji ako se ne izvrši preregistracija da kantonalno ministarstvo mora ugasiti takva udruženja i fondacije pa tako i to fantomsko udruženje koje se lažno predstavlja i svake godine već 20 godina dobija novčana sredstva iz Budžeta općine Velika Kladuša pa je za ovu godinu odlučeno da iz Budžeta dobije 50.000,00 KM.

Kada se vrši revizija privatizacije neke firme a pogotovo ako ta firma ima ogromnu imovinu van države Bosne i Hercegovine potrebno je izvršiti reviziju stanja kompletne imovine kako bi se stekla jasna slika o planetarnoj pljački imovine „Agrokomerc“ d.d. Velika Kladuša u državi i van nje. Kako bi slika bila jasnija šta se u proteklom periodu dešavalo sa imovinom „Agrokomerc“ d.d. Velika Kladuša u državi i van nje treba znati da za sva dešavanja sa imovinom „Agrokomerc“ d.d. Velika Kladuša u državi postoje istrage sa dokazima koje su provođene od strane lokalne policije do SIPE i OSE a koriste se samo za one koji nisu poštovali dogovor iz Opatije R.Hrvatska koji je održan 1998. godine dok partneri Fikreta Abdića i on sam su izostavljeni iz progona i procesuiranja. Međutim ne postoji nikakve evidencije šta je Fikret radio sa imovinom „Agrokomerc“ d.d. Velika Kladuša van granica države pa je potrebno to objaviti kako bi bila upoznata javnost i na osnovu toga donosila sud o privatizaciji „Agrokomerc“ d.d. Velika Kladuša.

Potrebno je upitati Fikreta Abdića zašto ne vrati kompletnu imovinsku dokumentaciju imovine „Agrokomerc“d.d. Velika Kladuša van granica države firmi u Velikoj Kladuši jer je on tu dokumentaciju nudio Vladi FBiH kroz svoj intervju 18.08.2014. godine u preizbornoj kampanji. On treba da kaže javnosti da je on lično dao nalog Huseinu Deliću tadašnjem načelniku općine da se iz arhive općine imovinska dokumentacija „Agrokomerc“ d.d. Velika Kladuša izmjesti u skladište „Saniteks“ d.d. Velika Kladuša kojim je gospodario tadašnji njegov miljenik Dolić Rifet a veliki prijatelj i saradnik Šefika Štulanovića kako bi se spriječio uvid u nju od strane Uprave „Agrokomerc“ d.d. Velika Kladuša ili Vlade FBiH kao većinskog vlasnika firme.

Kako bi javnost spoznala šta je rađeno sa imovinom „Agrokomerc“ d.d. Velika Kladuša van granica države u zadnjih 25 godina potrebno je to iznijeti po državama u kojima „Agrokomerc“ d.d. Velika Kladuša posjeduje imovinu.

R Austrija

Fikret Abdić je osnovao firmu „Agrokomerc“d.o.o. Beć u prostorijama čiji je vlasnik bio Ismet Gutić koji je živio i radio u R.Austriji. Po zabrani rada te firme od austrijskih vlasti zbog financijskih maliverzacija koje je radio sa robama i novcem na računima te firme ostalo je cca 5.500.000,00 EURA, Fikret Abdić treba objasniti javnosti kako su on i njegovi partneri (takozvani patrioti) ukrali taj novac a pripadao je „Agrokomerc“ d.d. Velika Kladuša? On treba da pojasni kako je on htio preko notara iz Rijeke 1996. godine kupiti 95% vlasništva te firme u Beču za 1 Sch a treba objasniti kako je mogao koristiti pečate te firme od augusta 1996. godine jer je on tad brisan iz registra Trgovačkog suda u Beču kao direktor te firme a postavljen i registrovan Šemsudin Husić. Kako je njemu ulazak u R.Austriju bio zabranjen a i danas je zbog financijskog kriminala treba da kaže ko je sa njih iz reda njegovih partnera opljačkao 5.500.000,00 EURA iz Beča. Kako bi sa svojim partnerima u toku rata vršio transfer roba i novca Fikret Abdić formira tri kćeri firme iz Beča uz saglasnost „Agrokomerc“d.d. Velika Kladuša i to:“Agrokomerc“d.o.o. Ljubljana, “Agrokomerc“ d.o.o. Rijeka i „Agrokomerc“ d.o.o. Beograd.

R Slovenija

Formiranjem firme „Agrokomerc“ d.o.o. Ljubljana stvoreni su uslovi za manipulaciju građana porijeklom u to vrijeme okruga Bihać potom zalaganje imovine matične firme iz Velike Kladuše i pokušaja da vrši fiktivne financijske transakcije. Međutim, zbog negativnog odnosa R Slovenije koji je proistekao na osnovu loših iskustava koje je R Austrija doživjela državna administracija R Slovenije zabranjuje sve financijske radnje te firme a na scenu stupaju sadašnji savjetnik Ibrahim Mujić i Šefik Purić-Amadeus koji su jedan drugog nadopunjavali u kriminalu otuđivanja imovine matične firme iz Velike Kladuše. U periodu kada su se odvijale pljačke imovine u R Sloveniji Šefik Purić-Amadeus osniva udruženje „DUD“ što znači, država u državi, kako bi prikrio pljačku imovine matične firme u R Sloveniji. Potrebno je da navedeni dvojac odgovori ko je prodao imovinu u Mariboru, Kopru, Ljubljani i slične poslovne prostore u R Sloveniji i gdje su te pare završile da li kod Ibrahima, Šefika ili Fikreta? A, ne kako oni svojim pristalicama objašnjavaju da su te pare otišle za finansiranje takozvane Narodne odbrane koja je u suštini privatna vojska Fikreta Abdića koja nije ni njemu ni njegovim sljedbenicima služila već je bila u službi dogovora Tuđmana i Miloševića.

R Hrvatska

Kako bi se shvatila priprema za otuđenje imovine „Agrokomerc“d.d. Velika Kladuša i njena upotreba u obliku garancije za robe koje su transportovane u Veliku Kladušu Fikretu Abdiću moraju se prezentirati neke činjenice u pripremama i izvršenju tih priprema. Naime, tadašnji predsjednik R Hrvatske Franjo Tuđman poslije dogovora sa tadašnjim predsjednikom SRJ krenuo je u političku pripremu realizacije planova za podjelu tada R BiH jer su kordiniranim vojnim akcijama OS BiH stavljene u enklave što mu je uz podršku SRJ stvorilo uslove da on objavi da je idejni tvorac takozvanih autonomija u tadašnjoj R BiH a ponudom Fikretu Abdiću u to vrijeme članu Predsjedništva BiH da osnuje takozvanu autonomnu pokrajinu a potom i takozvanu republiku. Dobio je za saveznika čovjeka koji ni od čega ne preza i koji je vidio svoju veliku šansu za promocijom koja je direktno vodila rušenju tadašnje R BiH a takvu podršku je dobio i od SRJ na čelu sa tadašnjeg predsjednika Miloševića.

Sve ove političke odluke i logističku podršku tim odlukama dale su dvije velike zemlje V.Britanija i Francuska koja je i do današnjih dana ostala dosljedna stvaranju takozvanih velikih država na zapadnom Balkanu dok je Velika Britanija odustala od tog plana.

U augustu 1992. godine na tadašnji okrug Bihać stigao je bataljon vojske R Francuske preobučen u uniforme zaštitnih snaga Ujedinjenih Nacija (UN) iako nisu dobile mandat od Vijeća sigurnosti UN u Njujorku. Sa druge strane da se Fikret Abdić u maju 1992. godine proizvede u predsjednika Predsjedništva BiH vojnim udarom iz Beograda on odlazi u R Hrvatsku gdje sa zvaničnom politikom iz Zagreba dogovara njegovu logističku potporu i dopuštaju mu da mrežu logističke potpore njihovim planovima on sam napravi uz asistenciju probranih ljudi iz R Hrvatske. U to vrijeme dogovara sa firmom „Voće ekxport-import“d.o.o. Karlovac koju je vodio tadašnji direktor Klarić koji sada posjeduje svoju privatnu firmu „Klariko“d.o.o. u R Hrvatskoj. Sva roba iz takozvanog trgovačkog koridora u to vrijeme išla je preko te firme a potom narednom periodu bitisanja koridora roba je direktno stizala i iz tadašnje SRJ što je u to vrijeme omogućilo Fikretu Abdiću da osnuje svoju privatnu vojsku i da je logistički pomaže.

Iz izvornih financijskih izvještaja koje su vodile dvije pouzdane Fikretove osobe a uposlenice „Agrokomerc“d.d. Velika Kladuša dnevni priliv novca je iznosio od cca 1.000.000,00 DM do cca 16.000.000,00 DM što je stvorilo financijsku osnovu za vođenje rata protiv svog naroda a istovremeno se svrstavajući na stranu agresora na tadašnju R BiH što će u narednom periodu stvoriti uslove za pokušaj podjele tadašnje R BiH što je njemu išlo u prilog jer je tako stvarao sebi uslove da osnuje takozvanu autonomiju kojoj je autor tadašnji predsjednik R Hrvatske Franjo Tuđman. Drugi korak koji je morao učiniti Fikret Abdić je da odustane od tužbe protiv od firme „Astra-Agrimix“ Sesvete što je istovremeno omogućilo da imovina „Agrokomerc“d.d. Velika Kladuša postane super garancija za robe iz trgovačkog koridora a istovremeno i njemu su bila otvorena vrata za zloupotrebu i prodaju te imovine koja se cijenila na stotine miliona DM u to vrijeme. Potrebno je dati sljedeće odgovore od strane Fikreta i njegovih sljedbenika na sljedeća pitanja:

 • Kako je Fikret Abdić iskoristio svu imovinu „Agrokomerc“d.d. Velika Kladuša za ostvarenje svojih privatnih ciljeva iako je ta imovina bila društvena a od 1994. godine državna?
 • Zbog čega Fikret Abdić i njegov šura Asim Kajtezović iako je ovaj zadnji potpisao Tužbu Trgovačkom sudu u Zagrebu tu istu nisu predali na sud jer je sa majem 1992. godine „Astra-Agrimix“do.o. Sesvete dugovala „Agrokomerc“d.d. Velika Kladuša a ne obrnuto pa za posljedicu imamo upisivanje hipoteke na imovinu u R Hrvatskoj „Agrokomec“d.d. Velika Kladuša u visini od cca 10.000.000,00 EURA pa smo imali prodaje i otuđivanje nekih objekata (PLAVI-Zagreb i sličnih) a da firma u Velikoj Kladuši nije dužna toj hrvatskoj firmi već naprotiv?
 • Zašto Fikret Abdić ne da orginalnu imovinsko-pravnu dokumentaciju imovine koju posjeduje „Agrokomerc“d.d. Velika Kladuša van granica države Bosne i Hercegovine?
 • Zašto je Fikret Abdić zadržao svu zaradu iz takozvanog koridora a ona iznosi cca 359.000.000,00 EURA a nije je upotrijebio u sanaciju i revitalizaciju „Agrokomec“d.d. Velika Kladuša jer taj novac pripada toj firmi a ne njemu (po riječima bivših bliskih saradnika Fikreta Abdića samo na jednom mjestu ima deponovano cca 20.000.000,00 EURA)?
 • Kako su tehnološka oprema i sirovine nestale iz luke Rijeka(vrijednost je bila cca 8.000.000,00 DM,komisija koja je tu robu procijenila bila je vođena od strane Ibrahima Đedovića i Enesa Demirovića)?
 • Zašto je Fikret Abdić fiktivno posudio 6000.000,00 KN firmi „Agrokomec“d.o.o. Rijeka a potom kada su mu nisu vraćene pare preveo je vilu Volovsko u svoje vlasništvo, potom se postavlja pitanje zašto Federalna Agencija za privatizaciju Sarajevo, Nadzorni odbor „Agrokomerc“d.d. Velika Kladuša kojeg vodi Fadil Bihorac poslušnik Šefika Štulanovića koji je 2003. godine izjavio da ne treba ništa raditi oko imovine „Agrokomerc“d.d. Velika Kladuša kako bi se ista vratila firmi u Velikoj Kladuši i Uprava nisu poslali advokata na parnična i krivična ročišta i tako omogućili da Fikret Abdić daje izjave kakve daje da je on jedini pošten a svi ostali lopovi?
 • Kako je sin Fikreta Abdića Ervin mogao 2005. godine podići kredit 2.000.000,00 KN u jednoj banci u Zagrebu i založiti hladnjaču u izgradnji i radničke barake sa pripadajućim zemljištem u centru Rijeke a sve imovina „Agrokomerc“d.d. Velika Kladuša daje garanciju za podignuti kredit a potom prestao vraćati taj kredit?
 • Kako je Fikret Abdić mogao imovinu zemljoradničke zadruge Vrgin most (objekti i velika površina zemljišta) koja je bila u vlasništvu „Agrokomerc“d.d. Velika Kladuša založiti za podignuti kredit koji nije vratio a sve je banka prodala?
 • Kako Fikret Abdić i njegova porodica i danas koristi imovinu „Agrokomerc“d.d. Velika Kladuša u R Hrvatskoj i ne plaćaju obaveze firmi u Velikoj Kladuši?
 • Treba Fikret Abdić da odgovori janosti šta je sa ostalom imovinom za koju on posjeduje dokumentaciju da li je izdana, otuđena, prodana u R Hrvatskoj?

R Srbija

U R Srbiji postoji isti problem sa imovinom kao i u R Hrvatskoj veći dio je imovine nepoznat a Fikret Abdić posjeduje dokumentaciju pa mu je potrebno postaviti neka pitanja:

 • Kako je Fikret Abdić mogao dati saglasnost da Jasmina Stojanović koja se vodila kao bivša uposlenica „Agrokomerc“d.d. Velika Kladuša upiše promjenu vlasničke strukture u imovinu koja je samo vlasništvo „Agrokomerc“d.d. Velika Kladuša i to u visini 30% što znači da je firma u Velikoj Kladuši oštećena za milionske iznose eura?
 • Kako je Fikret Abdić mogao prodati 20 kioska (zidani objekti) na pijaci Zeleni venac u Beogradu?
 • Kako je uz saglasnost Fikreta Abdića krvolok Jovica Stanišić privatizirao i prisvojio veliki stan i dva poslovna prostora u centru Beograda u Knez Mihajlovoj?
 • Čije je sada vlasništvo hotel u centru Beograda i još mnogo drugih objekata od Beograda, Crvenke do Novog Pazara?

Crna Gora

Fikret Abdić mora da vrati imovinsku dokumentaciju i za Crnu Goru i da pritom odgovori na sljedeće:

 • Kako je Fikret Abdić mogao dati saglasnost bivšem uposleniku „Agrokomerc“d.d.Velika Kladuša da prepiše poslovni objekat u Zelenici kod Herceg novog koji je izgrađen novcem firme u Velikoj Kladuši?
 • Fikret Abdić mora da objasni privatizaciju građevinskog zemljišta površine 20.000 m2 na ulazu u Igalo,

Mnogo više će biti pitanja kada se otvori sva imovinska dokumentacija imovine van granica države Bosne i Hercegovine a istovremeno se izvrši i revizija vlasništva u državi Bosni I Hercegovini.

Svi oni koji su pričali o visini vrijednosti imovine van države Bosne i Hercegovine nažalost i sami su učesnici u svim kriminalnim radnjama oko imovine „Agrokomerc“d.d.Velika Kladuša.

(NAPOMENA: Autor ovog teksta je anoniman. Mišljenja i stavovi autora teksta ne predstavljaju mišljenje i stavove portala Cazin.NET s kojeg je tekst preuzet kao ni urednika koji je tekst uređivao.)

Dodaj komentar:

POVEZANI ČLANCI

Najnovije

58,466LikesLikes
8,496SljedbeniciPratite
1,287PretplatnikaPretplati se