VLADA USK: USVOJEN PROGRAM RADA KANTONALNOG FONDA ZA 2017. GODINU

Ostalo je još da Skupština Unsko-sanskog kantona na jednoj od svojih narednih sjednica očituje o Programu rada i čim se ispoštuje ova zakonska procedura uslijedit će realizacija kredita za stambeno zbrinjavanje, ali i druge predviđene planske akivnosti. Prema riječima Almira Tutića, v.d. direktora Kantonalnog fonda ni ove godine se neće značajnije odstupiti od djelovanja u ranijem periodu u segmentima sanacije, adaptacije, izgradnje i kupovine stambenih jedinica.

Vlada USK-a i Upravni odbor su odobrili Program rada za 2017.-tu godinu i ja očekujem da će Skupština USK-a na svojoj prvoj sjednici u maju mjesecu, razmatrati taj dokument kako bi mogli realizirati zadane ciljeve  prema našim krajnjim korisnicima, bilo da se radi o kreditnim sredstvima u segmentu stambenog zbrinjavanja, zapošljavanja ili interventnim sredstvima najugroženijim licima iz navedenih kategorija. Kada je riječ o projektima kreditiranja dogradnje, sanacije i adaptacije porodično stambenih objekata, a radi se o prvoj kreditnoj liniji, interes je i dalje veći od stavrne mogućnosti Fonda. U ovoj godini planira se dodijeliti oko 620 kredita (od: 5.000,00 – 10.000,00 KM sa kamatnom stopom od 2% na 5 godina), za šta ćemo trebati obezbjediti cc 3.634.400,00 KM. Komisija Fonda je direktnim uvidom  u stanje objekta, tokom prva tri mjeseca ove godine, utvrdila činjenično stanje, izvršila bodovanje (saglasno donešenom Pravilniku sa kriterijima), i utvrdila prijedlog godišnje rang liste za dodijelu kreditnih sredstava. Na listu se, naravno, može podnijeti prigovor. Nakon odlučivanja po prigovorima, Upravni odbor Kantonalnog fonda utvrdit će konačnu rang listu. Bitno je isteći da će se realizacija kredita vršiti kontinuirano tokom godine, a samo činjenica da se aplikant nalazi na listi prioriteta ne znači da će isti i realizirati kredite, jer sve ovisi o kreditnoj sposobnosti aplikanta, ističe Tutić.

 

Od 2013.-te godine i krediti za samozapošljavanje i zapošljavanje

U drugu kreditnu liniju spadaju projekti kreditiranja i poticaj kupovine stanova u stambenim objektima  –  objektima kolektivnog stanovanja, čiji su investitori općine i druga pravna lica kao i pojedinačna kupovina stanova. Za tu namjenu u 2017.-oj godini planira se dodijeliti 19 kredita (od: 15.000,00 – 40.000,00 KM sa kamatnom stopom od 4%  na 10 godina), za šta će Kantonalni Fond obezbjediti: 760.000,00 KM. Radi se o zahtjevu općine Bosanska Krupa, a na prijedlog OO RVI Bosanska Krupa, svi aplikanti imaju status ratnih vojnih invalida. Idejni projekat za kolektivnu stambenu izgradnju ima stambene jedinice „A“ i „B“. Stambena jedinica „A“ ima ukupnu površinu stanova 538.30 m² i površinu ostava 164.00 m², a stambena jedinica „B“ ima ukupnu površinu stanova 1.722.30 m² i površinu ostave 405.60 m².

Imajući u vidu činjenicu da se na Zavodu za zapošljavanje USK nalazi veliki broj nezaposlenih osoba, većinom iz reda boračke populacije i raseljenih osoba, menadžement Kantonalnoga fonda je 2013.-te godine proširio djelatnost uvodeći treću kreditnu liniju, koja se odnosi na zapošljavanje i samozapošljavanje boračke populacije. Analiza dosadašnjih rezultata rada u oblasti poticanja zapošljavanja je pokazala izvjesne nedostatke, kod dosadašnjeg programa poticaja zapošljavanja a koji se ogleda u slijedećem:  veoma teška realizaciji kredita kod samozapošljavanja (start-up) jer je veliki rizik za banku kreditiranje pravnih subjekata koje nisu imale finansijske izvještaje u proteklom periodu a logički nisu ni mogle jer su novoosnovane. Analiza je pokazala da ogroman broj zaposlenih osoba nije ostao zaposlen do kraja ugovora (pravni subjekti koji su uposlili veći broj lica iz reda boračke populacije sa evidencije Zavoda za zapošljavanje USK-a, svjesno krše ugovor i otpuštaju radnike i prije isteka ugovora te samim tim pristaju da im se poticajni dio od 20% pretvori u kreditni).  Zatim visina kreditnih sredstava je mala po zaposleniku da bi bila povoljna za pravne subjekte i fizička lica, te im omogućila konkurentnost na tržištu. Problem je i javni poziv na godišnjem nivou (jednom u godini) i na kraju problem monitoringa i investicionog ulaganja koji bi morao biti usklađen sa finansijskim planom koji je priložen uz kreditni zahtjev. Zbog svega navedenog Kantonalni fond od ove godine, a što je Programom rada za 2017.-tu godinu jasno definirano, nudi nove koncepte  umjesto dosadašnjeg okvira za treću kreditnu liniju koji je podrazumjevao da Kantonalni fond obezbjedi sredstva u iznosu od: 10.000,00 KM  po  jednom zaposlenom radniku, a po modelu: 8.000,00 KM – kreditnih sredstva i 2.000,00 KM – poticajnih sredstva, gdje su se krediti odobravali na 5 (pet) godina uz kamatu od 3% na godišnjem nivou, uz obavezu upošljavanja lica iz reda boračke populacije sa evidencije Zavoda za zapošljavanje USK-a, i to maximalno 1 (jedan) za samozapošljavanje i 5 (pet) kod zapošljavanja. Novim modelom je predviđeno da banka iz svojih sredstava odobrava finansiranja obrtnih sredstva (kratkoročna finasiranja) i investicija (dugoročna finansiranja) za pravna i fizička lica koja se bave proizvodnjom i uslugama, fizička lica registrovana u skladu sa Zakonom o obrtu i srodnim djelatnostima, fizička i pravna lica registrovana u skladu sa Zakonom o zadrugama i pravna i fizička lica registrirana u skladu sa Zakonom o turizmu, koji žive i čije se sjedište i poslovne jedinica nalazi na području USK-a, uz istovremenu obavezu Kantonalnog fonda da izvrši regresiranje i subvencioniranje dijela profitne marže za Korisnike sredstava kojima finansiranje bude odobreno iz navedene linije. Da bi uopće mogli apicirati za ova sredstava uvjet je da se u vlasničkoj strukturi nalaze pripadnici boračkih populacija i njihovih familija ili prognane osobe sa minimalno 50,01% ili da će Korisnici sredstava uposliti pripadnike boračke populacije i njihove familije, prognane osobe i socijalno ugrožene kategorije.

Za realizaciju ovog projekta Banka će obezbjediti sredstva u iznosu od 10.000.000,00 KM (deset miliona konvertibilnih maraka), i to 5.000.000,00 KM (pet miliona kovertibilnih maraka) za privredne subjekte koji će upošljavati naše korisnike i 5.000.000,00 KM (pet miliona kovertibilnih maraka) za privredne subjekte u osnivanju (Start –up), dok će Kantonalni Fond za subvenciju dijela profitne marže obezbjediti do 400.000,00 KM (četiri stotine hiljada konvertibilnih maraka) na nivou 2017.-te godine.

Novine se ogledaju u pristupu rješavanja problema poslovnih subjekata koji su u osnivanju, zbog tog će Kantonalni fond i banka,a u skladu s ponudom banke formirati Kreditno garantni fond za START-UP početnike u poslu koji će iznositi 1.000.000,00 KM (milion konvertibilnih maraka) uz učešće Banke i Kantonalnog Fonda u iznosu od po 500.000,00 KM (pet stotina hiljada konvertibilnih maraka). Pomenuti iznos sredstava će služiti za pokriće kreditnog rizika i biće raspoloživ u slučaju neurednog servisiranja obaveza od strane klijenata. Vrijednost linije za finansiranje za početnike u poslu će iznositi u odnosu 1:5 ili 5.000.000,00 KM (pet miliona konvertibilnih maraka). Banka će obezbjediti i liniju finansiranja uz Kreditno garantni fond i to: kratkoročna finansiranja koja se odobravaju u iznosima od 10.000,00 – 30.000,00 KM  (od deset do trideset hiljada konvertibilnih maraka) uz rok otplate kredita od 12 mjeseci, srednjoročna finansiranja koje se odobravaju u iznosima od 25.000,00 – 75.000,00 KM (od dvadeset pet do sedamdeset pet hiljada konvertibilnih maraka) uz rok otplate kredita od 4 godine (48 mjeseci) i mogućnost grace perioda do 12 mjeseci, dugoročna finansiranja koja se odobravaju u iznosima od 40.000,00 – 120.000,00 KM (od četrdeset do sto dvadeset hiljada konvertibilnih maraka) uz rok otplate kredita do 8 godine (96 mjeseci) i mogućnost grace perioda do 36 mjeseci. Sredstva koja se  će biti odobravana za START-UP (početnike u poslu) će biti odobrena nakon savladavanja edukacije iz oblasti: oblika ogranizovanja pravnih subjekata, izrada akata za osnivanje pravnih subjekata, postupaka upisa u sudski registar, finansijskim iznosima za osnivanje pravnih subjekata, oblika vođenja knjigovodstva, poreza, paušala, fiskalnih sistema, poticaja i kako ih dobiti, načina zaštite u poljoprivrednoj proizvodnji, analiza zemljišta i prehrane iste, te izrade projekta – biznis plana. I na kraju novina je također i osigurati sredstava Kantonalnog fonda od raznih oblika malverzacije, a to ćemo postići na način da će Kantonalni Fond Korisnicima sredstava koji ostvare pravo na subvencioniranu profitnu maržu istu uplaćivati / refundirati na kvartalnom nivou, odnosno najkasnije do kraja narednog kvartala za predhodni kvartal, u slučaju da Korisnici ne mogu pratiti dinamiku svog investicionog projekta ostaje im mogućnost kreditnih sredstava sa niskom kamatnom stopom, ali bez poticaja, nama je bitno da pomognemo našim korisnicima i privrednicima, na obostrano zadovoljstvo, bez da ih gušimo s obavezama koje ne mogu ispoštovati ističe Tutić.

Za interventnu pomoć planirano je 300.000 KM

Kao i svake predhodne godine Kantonalni fond je u 2017.-oj godini predvidio sredstva za tzv. interventno djelovanje,  odnosno pomoć u sferi stambenog zbrinjavanja socijalno ugroženih kategorija stanovništva i prognanih osoba kao i djece bez roditeljskog staranja. Na javni oglas u 2016. godini u Kantonalni fond je pristiglo 1100 aplikacija, po svakoj pristigloj  aplikaciji, komisija Kantonalnoga fonda je izvršila uvid u uslove stanovanja, stambeni status, pojedinačnu dokumentaciju  kandidata za pomoć, što je bila podloga za Odluku o visini  pomoći. Zbog ogromnog broja aplikacija, a malog iznosa sredstava Upravni odbor je donio Odluku da svi oni koji su koristili pogodonost bespovratnih sredstava istu ponovo ne mogu koristiti. Donešena je odluka o visini sredstava od 1.000,00 KM po svakom korisniku sa liste prioriteta.

Prema riječima Almira Tutića v.d. direktora Fonda ovakvim načinom finansiranja socijalnih kategorija ne može se postići zadani cilj, čak mislim da se gubi prava funkcija stambenog zbrinjavanja socijalno ugroženih kategorija. U ovoj godini planiramo izmjeniti Pravilnik u kojem ćemo definirati učešće lokalne zajednice, kordinacije Općinskih boračkih organizacija i Centara za socijalni rad. Za interventno djelovanje u 2017.-oj godini planira se finansijska podrška (dodjele bespovratnih sredstava), od 300.000,00 KM.

Nakon što smo u potpunosti trajno riješili populaciju RVI 100% I grupe, smatramo da je potrebno nastaviti sa aktivnostima oko ciljanih skupina, tako smo se odlučili na novinu u 2017.-toj godini sa ciljom da dobijemo ulazne informacije – input, za dvije posebne kategorije a to su RVI od 90% – 100% i porodice šehida i poginulih boraca – PŠ i PB. Izmjenom Pravilnika bi omogućili osobama iz reda RVI od 90% do 100%  i pripadnicima kategorije PŠ i PB, da ako prvi put rješavaju svoj stambeni problem (kupnjom stambene jedinice) mogu aplicirati za kreditna sredstva po II kreditnoj liniji. U kontekstu realizacije ovog cilja se planira dodijeliti  10 plus 10 kredita za obe kategorije (od: 15.000,00 – 40.000,00 KM sa kamatnom stopom od 4% na 10 godina), za šta će Kantonalni fond ukupno obezbjediti 800.000,00 KM. Svi zainteresirani pripadnici navedenih kategorija moći će se prijaviti na Konkurs za dodjelu kreditnih sredstava  koji će biti javno objavljen.

Programom rada u 2017.-oj godini predviđena su i sredstva za dogradnju i adaptaciju stambenih kuća za djecu bez roditeljskog staranja. Radi se o dodjeli bespovratnih sredstava u iznosu od 20.000,00 KM.

Predviđeno je uređenje okoliša sa prilaznim rampama za invalidne osobe i utopljavanje objekata, a radi se o objektu (kuća dvojnica) u vlasništvu Katonalnoga fonda u Bihaću. Menadžmet je stoga planirao završiti prilaz s ciljem lakšeg kretanja invalidnih osoba te izvršiti utopljavanje objekta.

Sve Programom rada za ovu godinu predviđene aktivnosti uslijedit će nakon što isti odobri Skupština Unsko-sanskog kantona.

Dodaj komentar:

POVEZANI ČLANCI

Najnovije

58,466LikesLikes
8,496SljedbeniciPratite
1,287PretplatnikaPretplati se